Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

November 01 2018

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viathebelljar thebelljar
Reposted fromshakeme shakeme viacoeurina coeurina
7019 587c 420
2577 124c 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaatranta atranta
0596 1c31 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaatranta atranta
3122 93bc 420
Reposted fromdusix dusix viaatranta atranta
7481 ca38 420
Reposted fromsavatage savatage viajestemdeszczem jestemdeszczem

October 23 2018

7946 7b35 420
Reposted fromrubinek rubinek viapredictableannie predictableannie
1980 5288 420
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche

October 20 2018

3550 1dc6 420
2941 d5f0 420
Reposted fromfreakish freakish viajestemdeszczem jestemdeszczem

October 16 2018

8608 e7fa 420
Reposted fromnazarena nazarena viakatt katt
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakatt katt
9803 a844 420
Reposted fromdontbemad dontbemad viakatt katt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl