Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

7032 33cd 420
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viaszarakoszula szarakoszula

February 15 2017

5506 0c59 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viafoodforsoul foodforsoul

July 09 2015

6142 4c1e 420
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viasplendiid splendiid
5316 d268 420
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaIriss Iriss
5498 4de0 420
Reposted fromkotowate kotowate viatake-care take-care
9593 0ee6 420
8723 6954 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viakubik kubik
"- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok."
— Cezary Kosiński
Reposted fromnathloves nathloves viapanimruk panimruk

July 08 2015

3198 548c 420
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaaaaddicted aaaddicted
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac

imperativesentience:

film poster for Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)

Reposted fromknifeinheart knifeinheart viaveridiana veridiana
8145 f4db 420
Reposted fromrol rol viaveridiana veridiana
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
2478 dd05 420

July 07 2015

2249 cc2b 420
Reposted fromposzum poszum viaveridiana veridiana
9543 51f4 420
Reposted fromposzum poszum viaveridiana veridiana
Reposted fromposzum poszum viasplendiid splendiid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl