Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

Reposted fromshakeme shakeme viatake-care take-care
8103 70f3 420
2594 e247 420

October 13 2017

1870 ce5e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaIriss Iriss

October 08 2017

1291 4799 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viajutynda jutynda
1584 b849 420
Reposted fromkarahippie karahippie viamocnoliryczna mocnoliryczna
7491 e85e 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafoodforsoul foodforsoul
2699 3e12 420
Reposted fromdivi divi viafoodforsoul foodforsoul
6920 8030 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafoodforsoul foodforsoul

October 06 2017

0205 9c72 420
Reposted fromFroggyRan FroggyRan viajointskurwysyn jointskurwysyn


Pyrokenesis for Beginners
1418 3839 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viaIriss Iriss
9262 97e3 420

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viapoppyseed poppyseed
3241 b808 420
Reposted fromgazda gazda viairmelin irmelin
2079 9d47 420
Reposted fromsavatage savatage viacomiendolirica comiendolirica
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viafoodforsoul foodforsoul

October 05 2017

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl